สร้างอนาคตที่มั่นคงกับ The Gang Technology ด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
July 9, 2024|By: Ariyada

0.jpg

The Gang Technology เราเชื่อว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุด การดูแลพนักงานให้มีความสุขและได้รับสวัสดิการที่ดี จึงเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่ออยู่กับ The Gang Technology เราจึงภูมิใจนำเสนอกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ซึ่งเป็นสวัสดิการใหม่ที่บริษัทเราได้จัดทำขึ้นเพื่อชาวแก๊งทุกคน 

1.jpg

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไร? 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นกองทุนที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อเป็นเงินสะสมสำหรับการเกษียณอายุ กองทุนนี้จะช่วยให้พนักงานมีเงินสำรองเพียงพอเมื่อถึงวัยเกษียณ โดยนายจ้างและลูกจ้างจะร่วมกันจ่ายเงินสมทบเข้าสู่กองทุนนี้อย่างสม่ำเสมอ 

2.jpg

ประโยชน์จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

การออมเงินเพื่ออนาคต : การที่พนักงานมีเงินสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะช่วยให้มีเงินเก็บเพื่อใช้ในวัยเกษียณ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินในอนาคต พร้อมทั้งสร้างระเบียบวินัยไปในตัว 

การลงทุนที่ปลอดภัย : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะถูกบริหารโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ ทำให้พนักงานมั่นใจได้ว่าเงินสะสมของตนจะถูกลงทุนอย่างเหมาะสมและปลอดภัย 

สิทธิประโยชน์ทางภาษี : เงินสมทบที่พนักงานและนายจ้างจ่ายเข้าสู่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ทำให้พนักงานได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ช่วยลดภาระทางการเงินได้ถึง 3 ขั้น

3.jpg

ขั้นที่ 1 : เมื่อสมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน สามารถนำไปหักลดหย่อนค่าใช้จ่ายได้ปีละ 500,000 บาท 

ขั้นที่ 2 : ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผลและกำไรจากการขายหลักทรัพย์ จะได้รับการยกเว้นภาษี 

ขั้นที่ 3 : ได้รับยกเว้นภาษีเมื่อสมาชิกลาออกจากกองทุนในกรณีดังต่อไปนี้ 

- เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์และเป็นสมาชิกกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 

- ทุพพลภาพ 

- เสียชีวิต 

ผ่านนโยบายการลงทุนที่ทุกคนสามารถเลือกได้ ระหว่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice และแบบ FREE HAND คือการที่สมาชิกสามารถเลือกนโยบายและกำหนดสัดส่วนลงทุนได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ ภายใต้กรอบการลงทุนที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด พนักงานสามารถสมัครเข้าร่วมกองทุนได้โดยการกรอกแบบฟอร์มที่ฝ่าย HR จัดเตรียมไว้ เมื่อสมัครเข้าร่วมแล้ว พนักงานจะต้องเลือกระดับการสมทบเงินที่ต้องการ ซึ่งบริษัทจะมีระดับการสมทบให้เลือกหลากหลายตามความสะดวกของพนักงาน 

4.jpg

การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเพียงหนึ่งในหลาย ๆ สวัสดิการที่บริษัทเรามุ่งมั่นที่จะมอบให้กับชาวแก๊ง เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เราเชื่อว่าการดูแลพนักงานให้ได้รับสวัสดิการที่ดีจะทำให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปด้วย

The Gang Logo
Contact Us
1/7, 1/8 Phetkasem 66
Bangkhaenua, Bangkhae, Bangkok
Thailand 10160
Tel: 02-161-4100
Follow Us
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai

COPYRIGHT © 2024 | THE GANG TECHNOLOGY CO., LTD. | COOKIE SETTINGS